Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

ZÁSADY SPRACÚVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“),

 

Na základe poskytnutia Vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov obchodnej spoločnosti:

 

Obchodné meno: Realitný svet s.r.o.

Sídlo: Jesenná 10, Košice

IČO: 46043799

E-mailový kontakt: info@realitnysvet.sk

(ďalej len „Prevádzkovateľ 1“)

 

a

obchodnej spoločnosti.

Obchodné meno: AtriumDevelopment s.r.o

Sídlo: Jesenná 10

IČO: 43896871

E-mailový kontakt: info@atriumdevelopment.sk

(ďalej len „Prevádzkovateľ 2“)

(Prevádzkovateľ 1 a Prevádzkovateľ 2 ďalej spoločne len „ Prevádzkovatelia “)

 

budú Prevádzkovatelia spracovávať Vaše osobné údaje za nižšie uvedených podmienok ako spoloční Prevádzkovatelia v súlade s GDPR  a Zákonom o ochrane osobných údajov.

 

1. Spoloční Prevádzkovatelia

 

Prevádzkovatelia sú spoločnými Prevádzkovateľmi v zmysle čl. 26 GDPR vo vzťahu k spracovávaniu

Vašich osobných údajov, čo znamená, že Prevádzkovatelia spoločne určujú účely a prostriedky takéhoto spracovania. Prevádzkovatelia si medzi sebou rozdelili povinnosti Prevádzkovateľa podľa

GDPR nasledujúcim spôsobom:

· Prevádzkovateľ 1 zodpovedá za informovanie dotknutých osôb podľa článkov 13 a 14 GDPR (informácie o spracovaní sú uvedené v týchto podmienkach spracovania osobných údajov);

· Prevádzkovateľ 2 zodpovedá za výkon práv dotknutej osoby podľa článkov 15 až 22 GDPR (Vaše práva ako dotknutej osoby sú bližšie popísané v bode 10 týchto podmienok spracovania osobných údajov).

Ako dotknutá osoba sa s uplatnením svojich práv môžete obrátiť na ktoréhokoľvek z Prevádzkovateľov prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie.

 

2. Účel a právny základ spracovania osobných údajov

 

Vami poskytnuté osobné údaje spracovávajú Prevádzkovatelia pre účely podpory predaja a priameho marketingu formou zasielania obchodných informácií o produktoch alebo službách Prevádzkovateľov alebo jeho obchodných partnerov, ktoré nesúvisia so službami, ktoré Vám ktorýkoľvek Prevádzkovateľ poskytuje.

 

Spracovávanie osobných údajov pre tento účel zahŕňa aj personalizáciu obchodných informácií. Pre vylúčenie nejasností Prevádzkovatelia upozorňujú, že tento súhlas sa nevzťahuje na zasielanie obchodných informácií o produktoch alebo službách súvisiacimi so službami, ktoré Vám poskytujú.

 

Právnym základom pre spracovávanie Vašich osobných údajov je tento súhlas.

 

3. Rozsah a doba spracovania osobných údajov

 

Prevádzkovatelia na základe Vášho súhlasu zhromažďujú a spracovávajú nasledujúce údaje, ktoré ste vložili do formulára na webových stránkach Prevádzkovateľa 1 www.easy-pozicka.sk:

 

meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, titul, štátna príslušnosť, druh dokladu totožnosti, číslo dokladu totožnosti, adresa trvalého pobytu, dĺžka pobytu na súčasnej adrese, mobilné číslo, emailová adresa, údaj o type paušálu (predplatené služby/paušál), pracovné zaradenie, pracovný pomere na určitú/ neurčitú dobu, údaje o zamestnávateľovi, dĺžka predchádzajúceho zamestnania, údaj o vyplácaní mzdy (na účet/v hotovosti), rodinný stav, počet vyživovaných osôb, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, údaj o bývaní (typ bývania), priemerný čistý mesačný príjem za posledný rok, mesačné splátky úverov, pôžičiek, lízingov, údaj o vykonávaní zrážok zo mzdy

 

Prevádzkovatelia ďalej môžu spracovávať aj nasledujúce informácie – údaje o Vašej internetovej aktivite zaznamenanej prostredníctvom cookies a IP adresy.

 

Vami poskytnuté osobné údaje budú spracovávané do odvolania Vášho súhlasu s ich spracovaním, najneskôr však po dobu, po ktorú trvá účel ich spracovania určený Prevádzkovateľmi a následne po nevyhnutnú dobu po odvolaní súhlasu, ktorá je potrebná na uskutočnenie technických opatrení na odstránenie osobných údajov zo systémov používaných Prevádzkovateľmi.

 

4. Zdroje osobných údajov

 

Prevádzkovatelia získavajú osobné údaje priamo od Vás ako od dotknutej osoby, a to prostredníctvom vyplnenia formuláru umiestneného na webových stránkach konkrétneho Prevádzkovateľa alebo jeho partnerov a Vašej aktivity na webových stránkach konkrétneho Prevádzkovateľa.

Prevádzkovatelia budú vždy považovať osobné údaje uvedené do elektronického formuláru za

pravdivé a neskreslené. Za prípadné škody či inú ujmu tretích osôb zodpovedá vždy len osoba, ktorá údaje do formulára vložila. Máte právo na aktualizáciu spracovávaných údajov, a to prostredníctvom oznámenia zmeny údajov zaslaného na adresu uvedenú v článku 7 nižšie.

 

5. Spôsob spracovania osobných údajov

 

Osobné údaje sú spracovávané Prevádzkovateľmi, sprostredkovateľom, príp. príjemcom. Za týmto účelom Prevádzkovatelia Vaše osobné údaje alebo ich časť môžu poskytovať  sprostredkovateľom ako jednej z kategórií príjemcov osobných údajov. Sprostredkovateľa predstavuje správca IT aplikácií využívaných k spracovaniu osobných údajov. Všetky povinnosti Prevádzkovateľov vo vzťahu k spracovaniu Vašich osobných údajov sa vždy vzťahujú aj na Prevádzkovateľom poverených sprostredkovateľov.

 

6. Dobrovoľnosť

 

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujete Prevádzkovateľom dobrovoľne a máte právo ho kedykoľvek odvolať odhlásením sa z odberu obchodných oznámení „kliknutím“ na odkaz uvedený v obchodnom oznámení alebo prostredníctvom adresy info@realitnysvet.sk, alebo info@atriumdevelopment.sk Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovávania v dobe pred jeho odvolaním.

 

Ak si neprajete ukladať cookies webových stránok Prevádzkovateľa na Váš počítač, je možné toto

ukladanie zakázať priamo nastavením Vášho webového prehliadača. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že zákaz cookies môže ovplyvniť funkčnosť webových stránok Prevádzkovateľa a Vaše skúsenosti pri používaní týchto stránok.

 

7. Príjemcovia osobných údajov

 

Prevádzkovatelia poskytujú Vaše osobné údaje iba sprostredkovateľom (príjemcom), ktorých poverili spracovaním. Prevádzkovatelia prehlasujú, že Vaše osobné údaje, poskytnuté na základe tohto súhlasu, nezverejnia. Zoznam príjemcom je k dispozícii na adrese: www.atriumdevelopment.sk/ spolocnosti

 

8. Ochrana osobných údajov

 

Prevádzkovatelia uplatňujú primerané technické a organizačné opatrenia, aby zaistili ochranu

spracovávaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému

prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov, s prihliadnutím k povahe, rozsahu, kontextu a účelom spracovania a k rôzne pravdepodobným a rôzne závažným rizikám pre práva a slobody fyzických osôb. Prevádzkovatelia za týmto účelom využívajú elektronické prostriedky ochrany i fyzickú ochranu osobných údajov.

 

9. Vaše práva dotknutej osoby

 

Ako dotknutá osoba máte najmä nasledovné práva:

· právo na prístup k Vašim osobným údajom a k informáciám o spracovaní svojich osobných

údajov podľa článku 15 GDPR,

· právo na ich opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov podľa článku 16 GDPR,

· právo na vymazanie („zabudnutie“) podľa článku 17 GDPR,

· právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR,

· právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR,

· právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 GDPR,

· právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom

spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre Vás ako dotknutú osobu právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka, podľa článku 22 GDPR,

· právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,

· právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Prevádzkovatelia všetky úkony smerujúce k zaisteniu výkonu Vašich práv dotknutej osoby poskytujú bezplatne, pokiaľ nie je uvedené inak.  Ak však je Vaša žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že sa bez rozumného dôvodu opakuje, môže Prevádzkovateľ od Vás žiadať primeraný poplatok (zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií, alebo oznámení, alebo s vykonaním požadovaných úkonov); alebo môže Prevádzkovateľ odmietnuť Vašej žiadosti vyhovieť.

 

10. Kontakt na Prevádzkovateľa

 

Pre uplatnenie svojich práv sa môžete obrátiť na zodpovedného Prevádzkovateľa e-mailom na adrese: info@realitnysvet.sk alebo druhého Prevádzkovateľa na adrese: info@atriumdevelopment.sk

 

So svojím podnetom a/alebo sťažnosťou za porušenie povinností stanovených právnymi predpismi pri spracovaní osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov SR ( https://dataprotection.gov.sk/uoou/  ).